POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

 

Wypełniając obowiązek informacyjny nałożony na podstawie art. 13. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Administrator danych osobowych niniejszym informuje:

 

1. Niniejsza Polityka prywatności (zwana dalej „Polityką”) jest skierowana do użytkowników korzystających z witryny internetowej dostępnej w domenie https://www.tulasy.pl/  (zwanej dalej „Witryna internetową”) i określa rodzaj, zakres oraz sposoby korzystania z danych osobowych. Polityka ma charakter informacyjny.
 
2. Administratorem danych osobowych uzyskiwanych od osób korzystających z Witryny internetowej jest właściciel Witryny internetowej, tj. Pani Magdalena Dzieciuchowicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą TULASY Magdalena Dzieciuchowicz, ul. Leopolda Staffa 7, 60-194 Poznań, NIP: 7773377526, REGON 389681731, email: biuro@tulasy.pl, tel. kontaktowy +48 519 181 877 (opłata za połączenie wg taryfy operatora, z usług którego korzysta użytkownik), email: biuro@tulasy.pl (zwana dalej także jako „Administrator”).
 
3. Użytkownik Witryny internetowej  kontaktując się z Administratorem mailowo lub telefonicznie, i/lub zapisując się do subskrypcji newslettera, i/lub komentując wpisy Administratora na blogu dostępnym na Witrynie internetowej – przekazuje Administratorowi swoje dane osobowe (adres email, ewentualnie imię i nazwisko lub nick użytkownika zamieszczającego komentarz, przybliżona lokalizacja i adres IP komputera, z którego korzysta użytkownik podczas korzystania z Witryny internetowej).
 
4. Cele i czynności przetwarzania danych osobowych:
   4.1. kontakt użytkownika Witryny internetowej z Administratorem – kontaktując się za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie, użytkownik przekazuje Administratorowi swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości, ewentualnie swoje imię i nazwisko i nr telefonu kontaktowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby Administrator mógł nawiązać kontakt z użytkownikiem Witryny internetowej. Dane użytkownika są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu na podstawie czynności żądanych i zainicjowanych przez użytkownika, a podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej „Rozporządzeniem RODO”). Podstawą prawną przetwarzania danych po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO). Treść korespondencji może podlegać archiwizacji, Administrator nie jest w stanie jednoznacznie określić, kiedy korespondencja zostanie usunięta. Użytkownik Witryny internetowej ma prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką prowadził z Administratorem (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nadrzędny interes Administratora, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami ze strony użytkownika Witryny internetowej;
  4.2. wysyłka newslettera – użytkownik Witryny internetowej, który chce zapisać się do newslettera, aby otrzymywać drogą mailową od Administratora informacje o wydarzeniach, spotkaniach, konkursach musi podać swój adres e-mail za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera. Podanie emaila jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera. Dane przekazane podczas rejestracji wykorzystywane są jedynie w celu przesyłania użytkownikowi drogą mailową na wskazany przez niego adres informacji w formie newslettera, zaś podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda udzielona przez użytkownika – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO. Dane będą przetwarzane będą przez Administratora przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej użytkownik Witryny internetowej zrezygnuje z jego otrzymywania. Rezygnacja z otrzymywania newslettera nie prowadzi jednak do usunięcia danych z bazy. Administrator nadal będzie przechowywał dane użytkownika w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z przesyłaniem newslettera, w szczególności na potrzeby wykazania udzielenia przez użytkownika zgody na otrzymywanie newslettera, co stanowi uzasadniony interes Administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1. lit. f) Rozporządzenia RODO. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera klikając w dedykowany link znajdujący się w każdej wiadomości lub po prostu kontaktując się z Administratorem;
  4.3. zamieszczanie komentarzy użytkownika na stronach bloga prowadzonego przez Administratora na Witrynie internetowej – użytkownik Witryny internetowej, który chce skomentować wpis na blogu dostępnym na Witrynie internetowej musi podać przynajmniej nazwę użytkownika (która może zawierać dane osobowe takie jak imię i nazwisko lub nick użytkownika) oraz adres email. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne by dodać komentarz. Adres email użytkownika nie będzie ujawniany na stronie bloga na Witrynie internetowej. Dane przekazane podczas rejestracji wykorzystywane są jedynie w celu zamieszczenia komentarza użytkownika na stronie bloga, zaś podstawą prawną ich przetwarzania jest wykonanie umowy zawartej z użytkownikiem, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO. Dane będą przetwarzane przez Administratora przez okres zamieszczania komentarza użytkownika na Witrynie internetowej. Po wykonaniu umowy, Administrator nadal będzie przechowywał dane użytkownika w celu obsługi systemu komentarzy bloga, obrony przed ewentualnymi roszczeniami użytkownika, co stanowi uzasadniony interes Administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1. lit. f) Rozporządzenia RODO.
 
5. Administrator informuje, że użytkownik Witryny internetowej ma, w każdym czasie, prawo przenoszenia danych, prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, sprostowania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a udzielona zgoda na przetwarzanie danych może być przez użytkownika cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych użytkownika, jeżeli istnieją przesłanki wynikające z przepisów prawa. Użytkownik ma także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 15 – 21 Rozporządzenia RODO, wskazane w niniejszym punkcie uprawnienia użytkownika Witryny internetowej nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać użytkownikowi w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania jego danych osobowych. Dane użytkowników Witryny internetowej nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Dane nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 
6. Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień użytkownika zostały opisane szczegółowo w art. 15 – 21 Rozporządzenia RODO:
  6.1. prawo do usunięcia danych – tzw. „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 Rozporządzenia RODO):
Użytkownik ma prawo żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych jeżeli:
a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,
b) dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem,
c) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie państwa członkowskiego, któremu Administrator podlega,
d) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu, Administrator może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Administratora danych osobowych.
  6.2. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 Rozporządzenia RODO):
  Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:
a) gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Administrator ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni,
b) gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych użytkownik zażąda ograniczenia ich wykorzystania,
c) gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne użytkownikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
d) gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności użytkownika przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe użytkownika.
  6.3. prawo dostępu do danych (art. 15 Rozporządzenia RODO):
Użytkownik ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, użytkownik ma prawo:
a) uzyskać dostęp do swoich danych osobowych,
b) uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Użytkownika albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących użytkownikowi na mocy Rozporządzenia RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
c) uzyskać kopię swoich danych osobowych.
  6.4. prawo do sprostowania danych (art. 16 Rozporządzenia RODO):
Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę do Administratora.
 
7. Administrator niniejszym informuje także, że nigdy nie przekazuje, nie sprzedaje, ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników Witryny internetowej osobom trzecim innym niż wskazane w niniejszej Polityce, chyba że za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami (np. sądów, organów ścigania).
 
8. Administrator przetwarza dane osobowe przekazywane przez użytkownika Witryny internetowej w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa, w tym przepisów Rozporządzenia RODO, w szczególności zabezpiecza dane osobowe użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą, czy uszkodzeniem, gwarantując także poufność wszelkich przekazanych mu  danych osobowych.
 
9. Witryna internetowa wykorzystuje pliki „cookies”(ciasteczka), które służą do celów identyfikacji przeglądarki podczas korzystania z Witryny internetowej, aby wiadomo było, jaką stronę wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Wchodząc na stronę Witryny internetowej na komputerze użytkownika mogą być umieszczane pewne informacje, które mogą mieć formę pliku „cookie”. Szczegółowe i najbardziej aktualne informacje na ten temat, znajdują się bezpośrednio na stronie producenta http://www.google.pl/intl/pl/policies/technologies/types/
 
10. Pliki „cookies“ są to niewielkie pliki składające się z ciągu liter i znaków, zapisywane na komputerze przez internetowy podczas odwiedzania danej strony prezentowanej na Witrynie internetowej. Pliki typu „cookies“ są stosowane przez Witrynę internetową wyłącznie w celu lepszego dostosowania witryny  do indywidualnych preferencji użytkownika. Ponadto, pliki „cookies“ stosowane na Witrynie internetowej mogą służyć następującym celom:
a) zapewnienia prawidłowego działania i poprawy funkcjonalności Witryny internetowej – pliki „cookies“ umożliwiają zapamiętywanie informacji, które zostały podane przez użytkownika, np. zapisania adresu email i danych użytkownika zamieszczającego komentarza na blogu;
b) poprawa wydajności i optymalizacji działania Witryny internetowej – pliki „cookies“ umożliwiają odczytywanie informacji na temat tego, w jaki sposób użytkownicy poruszają się po stronie internetowej, z jakiej lokalizacji następuje korzystanie z Witryny internetowej, a tym samym pomagają usprawniać jej działanie;
c) targetowanie treści informacyjnych i promocyjnych – pliki „cookies“ mają na celu automatyczne dostosowanie zawartości Witryny internetowej do potrzeb użytkownika;
d) w celu zapobiegania wysyłaniu spamu.
 
11. Informacje zbierane i generowane przez pliki „cookies“ na Witrynie internetowej nie pozwalają na personalizację i identyfikację użytkownika, a w wyniku ich wykorzystywania nie są przechowywane żadne dane osobowe użytkownika Witryny internetowej.
 
12. Pliki „cookies“ używane na Witrynie internetowej są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na komputer użytkownika. Korzystając z Witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na używanie plików „cookies” zgodnie z niniejszą Polityką. Użytkownik może w każdej chwili zmienić sposób korzystania z plików „cookies” przez przeglądarkę, w tym zablokować lub usunąć te, które pochodzą z Witryny internetowej. W większości przeglądarek internetowych można usuwać, kasować pliki typu „cookies“ z twardego dysku komputera, zablokować wszystkie przysyłane pliki „cookies“ lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem takich plików na dysku. W tym celu należy zapoznać się z instrukcją obsługi lub tematami pomocy używanej przeglądarki internetowej. Proces kontroli i usuwania plików „cookies” może różnić się w zależności od używanej przeglądarki. Ograniczenie stosowania plików „cookies” może wpłynąć na niektóre funkcjonalności Witryny internetowej.
 
13. Administrator korzysta z analizy statystycznej ruchu na Witrynie internetowej oferowanej przez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Administrator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/ Informacje nt. sposobów wykorzystywania danych z Witryny internetowej przez Google dostępne są pod linkiem https://policies.google.com/technologies/partner-sites
 
14. Witryna internetowa zawiera także zawierać linki do innych stron internetowych nieadministrowanych przez Administratora danych osobowych (np. Facebook, Twitter), zatem nie może on ponosić odpowiedzialności, ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Administrator informuje także, że niniejsza Polityka dotyczy tylko Witryny internetowej oraz  że po przejściu na inne strony, zalecane jest, aby użytkownik zapoznał się z właściwą danej stronie polityką prywatności, zanim udostępni tam swoje dane osobowe. Decydując się na przejście na takie strony i odwiedzenie ich, użytkownik czyni to na własną odpowiedzialność.
 
15. Administrator jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszej Polityki z ważnych przyczyn (np. zmiana przepisów prawa, zmiana zasad zamieszczania komentarzy na blogu). W przypadku wprowadzenia zmian, użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian – odpowiednia informacja o zmianach w Polityce zostanie umieszczona na Witrynie internetowej, a użytkownik subskrybujący newsletter – otrzyma informację o zmianie Polityki także drogą mailową. W razie braku akceptacji zmienionej Polityki, użytkownik ma prawo do wypowiedzenia Polityki, a tym samym odmowy dalszego pozostawiania swoich danych osobowych.
 
16. Użytkownik proszony jest o niezwłocznie zawiadomienie Administratora o wszelkich stwierdzonych przez niego naruszeniach zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem z Witryny internetowej. W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag oraz wniosków, czy sugestii dotyczących niniejszej Polityki, żądaniem udostępnienia informacji o użytkowniku –  użytkownik proszony jest o kontakt z Administratorem mailowo biuro@tulasy.pl  lub telefonicznie: +48 519 181 877.
 
Poznań, dnia 6 października 2021 roku
 
This error message is only visible to WordPress admins

Error: No connected account.

Please go to the Instagram Feed settings page to connect an account.

First Birthday Party

Lorem ipsum dolor sit amet, cu dicant admodum vim. Id dicam evertitur pri, duis commodo ornatus eos no.